Zostań Strażakiem

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej – na stanowisko strażak w systemie służby zmianowej

I. Wymagania stawiane kandydatom:

1. Wymagania konieczne:
• Posiadać obywatelstwo polskie,
• Korzystać w pełni z praw publicznych,
• Nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• Posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
• Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (kategoria zdrowia A),
• Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• Posiadać prawo jazdy minimum kategorii C.

2 . Wymagania dodatkowe i kwalifikacje – preferencyjne:
• Prawo jazdy kat. CE + dodatkowe,
• Zamieszkiwać w Grajewie lub miejscowości pobliskiej miejscu pełnienia służby zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 74 ust. 3 (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.),
• Posiadanie uprawnienia zawodowego ratownika medycznego,
• Wykształcenie:
– średnie
– wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP (np. chemia, fizyka),
– wyższe – absolwent kierunków mundurowych i cywilnych SGSP
• Doświadczenie w kierowaniu pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
• Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne na stanowisku tj.: uprawnienia operatora pił mechanicznych do ścinki drzew, uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, uprawnienia płetwonurka, itp.
• Udokumentowane członkowstwo w Ochotniczej Straży Pożarnej powyżej 3 lat,

II. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

• Termin składania dokumentów upływa w dniu 07.08.2012r. o godz. 1500. W/w dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74, 19-203 Grajewo (tel. 086 272 02 32 lub 086 272 02 15) lub przesłać pocztą na adres Komendy (decyduje data nadania w Urzędzie Pocztowym) od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 .
• Dokumenty należy składać: w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania oraz napis ,,nabór do służby”. Dokumenty złożone niekompletnie lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Jedynie kandydaci spełniający wymagania stawiane przy przyjęciu będą, w późniejszym terminie poddani dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu oraz przystąpią do testu sprawności fizycznej w terminie i miejscu wskazanym przez Komendę Powiatową PSP w Grajewie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o przyjęcie do służby w PSP i CV (podając również dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
4. Kserokopia prawa jazdy.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją”.
7. Kserokopia książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorią zdrowia i zapisem dot. uregulowanego stosunku do służby wojskowej.( strony 3,6,8)

Oryginały dokumentów do wglądu w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kserokopie dokumentów osób, które nie przejdą pozytywnie postępowania kwalifikacyjnego nie będą odsyłane – zostaną komisyjnie zniszczone.

UWAGA ! Kandydaci, którzy przystąpili do wcześniejszych procedur kwalifikacyjnych, mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie, z wyjątkiem osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy, uzyskały negatywny wynik z testu psychologicznego lub nie uzyskały pozytywnej opinii z Wojewódzkiej Komisji MSWiA w/s przydatności do służby w PSP.

Przeczytaj również

Kazimierz Gwiazdowski zastępcą przewodniczącego se... Poseł Kazimierz Gwiazdowski został wybrany w czwartek 12 października na zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jedyny...
Zbiórka krwi   W najbliższą środę 18 października 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej organizuje akcję oddawania krwi. Jednym z celów zbiórki krwi jest pomo...
GMINA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Informacja o realizacji projektu „Krok do pracy! - kompleksowe wsparcie społeczno - zawodowe”. Zasada pomocniczości oraz wynikające z ustaw kompete...
Powstaje kolejny mural w Grajewie Już niebawem mieszkańcy Grajewa będą mogli podziwiać kolejny mural, który powstanie tym razem na szczycie bloku TBS. Niespełna rok temu w mieście p...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge