Zebranie OSP Żebry

14 lutego 2012r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Żebry.

Zebranie przebiegało według następującego harmonogramu:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.

Otwarcia zebrania dokonał: prezes OSP dh. Kruszyński Leszek, następnie głos przejął naczelnik dh. Zarzecki Krzysztof, po otwarciu przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania został nim dh. Karwowski Andrzej, protokolantem został dh. Gwiazdowski Piotr, w komisji uchwał i wniosków zasiedli: dh. Kreska Józef i dh. Zdankowski Antoni.
W zebraniu uczestniczyło 25 druhów oraz osoby zaproszone:
– dh. Czesław Ołdakowski – zastępca Prezesa ZP OSP RP Grajewo, Wójt Gminy Wąsosz
– bryg. mgr inż. Andrzej Jabłoński- zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie
– dh. Antoni Milewski – sekretarz ZP OSP RP, członek ZG ZOSP RP

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił naczelnik dh. Zarzecki Krzysztof, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik dh. Wiśniewski Stanisław, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił dh. Zarzecki Krzysztof.

W dyskusji zabrało głos 5 członków OSP i 3 osoby zaproszone.

Poruszono min. potrzebę remontu garażu oraz zakupu sprzętu i umundurowania.

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 29 członków, obecnych było 25.
W głosowaniu jawnym Zarząd OSP Grajewo otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy.

Skład Zarządu OSP :
 Prezes Honorowy – Dominik Gazowski
 Prezes – Leszek Kruszyński,
 Wiceprezes/Naczelnik – Krzysztof Zarzecki,
 Zastępca Naczelnika – Andrzej Karwowski,
 Sekretarz – Piotr Gwiazdowski,
 Skarbnik – Stanisław Wiśniewski,

 

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge