Straż Miejska pod znakiem zapytania

Duże kosz­ty utrzy­ma­nia skła­niają do zada­nia pyta­nia o to, czy Straż Miej­ska jest potrzebna. Władze Grajewa uwa­żają, że nie.

Jest już gotowy projekt uchwały dotyczący likwidacji Straży Miejskiej w Grajewie. Jeśli na najbliższej sesji otrzyma wystarczającą liczbę głosów z dniem 31 grudnia 2012 roku Straż Miejska zostanie rozwiązana.

Straż Miej­ska ma na celu przede wszyst­kim ochronę spo­koju i porządku w miej­scach publicz­nych, a także ochronę obiek­tów, komu­nal­nych i urzą­dzeń uży­tecz­no­ści publicz­nej. Miesz­kań­com głów­nie koja­rzy się z wle­pia­niem man­da­tów za błahe wykro­cze­nia (spo­ży­wa­nie alko­holu w miej­scach publicz­nych, śmie­ce­nie czy pale­nie na przy­stan­kach). Wła­śnie dla­tego for­ma­cja nie cie­szy się popu­lar­no­ścią.

We wrześniu tego roku Straż Miejska dostała nowy fotoradar za 64 tyś. Zł w czym 24 tyś. to środki z budżetu miasta.

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge