Sesja Rady Miasta – zaproszenie

Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 30 marca 2012 r. (piątek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XX. Sesja Rady Miasta Grajewo
VI. Kadencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XX. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
   z realizacji uchwał podjętych na XVII. Sesji RM.

  5. Stan bezpieczeństwa w mieście w 2011 roku – dynamika zagrożeń, ich zwalczanie
   i zapobieganie – analiza w oparciu o informacje:

   1. Prokuratora Rejonowego w Grajewie,

   2. Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

   3. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,

   4. Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. sposobu załatwienia skargi wniesionej przez Panią Irenę Tarczyńską na działania dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;

   2. planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Grajewo oraz określenia granic ich obwodów;

   3. zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego;

   4. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Grajewo;

   5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

   6. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Grajewo;

   7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;

   8. zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

  7. Sprawozdanie z realizacji przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  10. Przyjęcie protokołów z XVIII. oraz XIX Sesji Rady Miasta.

  11. Wolne wnioski i informacje.

  12. Zamknięcie XX. Sesji Rady Miasta.

 

 

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

 

 


Przeczytaj również

Grajewianie przełamali się opłatkiem. Za nami wigi... Dziś na placu obok kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się pierwsza Wigilia Miejska na otwartej przestrzeni połączona z Jarmarkiem Świątecznym...
Centrum Integracji Społecznej – Grajewskie C... Centrum Integracji Społecznej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej od stycznia 2017r. w imieniu Miasta Grajewo realizuje projekt pt. G...
Spotkanie Burmistrza z mediami https://www.youtube.com/watch?v=EjAozOvc1JA&feature=youtu.be

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge