Nowe zasady gospodarowania odpadami

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Drodzy mieszkańcy.

Przed nami wielkie zmiany. Stoimy o krok od wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście i to od nas wszystkich zależy czy system ten się sprawdzi i czy będzie funkcjonował tak, jak zakładali ustawodawcy oraz tak, jak sami byśmy chcieli by funkcjonował. Cel, jaki nam przyświeca, to przede wszystkim prowadzenie selektywnego zbierania odpadów, czyli ich segregacja przez mieszkańców, a przez to zmniejszenie ilości odpadów zalegających na składowiskach oraz całkowite wyeliminowanie nielegalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecania lasów i terenów zielonych.

Od 1 lipca odpady komunalne, zarówno zmieszane jak i te zebrane w sposób selektywny, odbierać będzie od właścicieli i mieszkańców budynków jedno i wielorodzinnych firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. W zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy wnosić będą na rzecz Urzędu Miasta Grajewo opłatę w wysokości, którą sami ustalili składając deklaracje o wysokości opłaty. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy za tak szybką reakcję i poważne potraktowanie kwestii deklaracji. Wysokość ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty zależna jest od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, lub dany lokal oraz sposobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio 11 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, lub 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W okresie składania deklaracji, podczas rozmów z mieszkańcami naszego miasta, dało się słyszeć wiele pytań i wątpliwości dotyczących przede wszystkim zasad segregacji poszczególnych rodzajów odpadów, kwestii pojemników do segregacji i obowiązków, jakie na właścicieli nieruchomości nakłada nowa ustawa. Wszystkie te wątpliwości, zapytania i sugestie wzięliśmy sobie głęboko do serca i mając na uwadze dobro wspólne, chcemy przedstawić w jak najbardziej przejrzysty sposób wszystkie te aspekty.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy przede wszystkim złożenie w siedzibie Urzędu Miasta rzetelnie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty oraz regularne wnoszenie opłat. I tu właściwie obowiązki właścicieli się kończą. Pozostaje jeszcze kwestia pojemników na odpady. Tu możliwości jest kilka. W przypadku pojemników na odpady zmieszane, a takie posiadać muszą zarówno osoby nie gromadzące odpadów w sposób selektywny jak i te, które segregację zadeklarowały, możliwe jest odkupienie od dotychczasowego przedsiębiorcy aktualnie wykorzystywanych pojemników, zakupienie nowych pojemników we własnym zakresie, bądź wydzierżawienie ich od przedsiębiorcy, który odpady odbierać będzie od 1 lipca. Każdy właściciel nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy, powinien swoją nieruchomość w taki pojemnik wyposażyć.

Ci mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów, mają obowiązków więcej. Chodzi tu przede wszystkim o oddzielanie poszczególnych rodzajów odpadów od odpadów zmieszanych w taki sposób, by nie znalazły się one w jednym pojemniku.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów stosowane będą specjalnie oznakowane worki, zaś w przypadku zabudowy wielorodzinnej przewiduje się specjalistyczne pojemniki. W obu przypadkach to przedsiębiorca odbierający odpady nieodpłatnie dostarczy worki i pojemniki właścicielom nieruchomości. Do gromadzenia metali nie stosuje się pojemników, jednak dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok pojemników i worków na inne rodzaje odpadów, a także wrzucanie puszek metalowych po napojach do pojemników i worków na tworzywa sztuczne.

Odpady, które należy segregować i gromadzić oddzielnie to:

– odpady z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy (worki i pojemniki koloru żółtego),

– szkło kolorowe i bezbarwne (worki i pojemniki koloru zielonego),

– papier, makulatura i opakowania wielomateriałowe (worki i pojemniki koloru niebieskiego).

Pozostałe odpady, które nie podlegają segregacji, w tym np. odpady kuchenne czy stwarzający wiele problemów popiół z pieców grzewczych i wiele innych rodzajów odpadów, należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane. Odpady ulegające biodegradacji, np. pochodzące z pielęgnacji ogrodów i trawników, można dodatkowo zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

Wbrew krążącym w naszym mieście opiniom, które wielu mieszkańców wprowadzają w błąd i wywołują wręcz niechęć do segregacji śmieci pragniemy uspokoić, iż w przypadku selektywnego zbierania odpadów absolutnie nie ma obowiązku ani zdzierania etykiet z butelek czy słoików, ani tym bardziej mycia tego rodzaju odpadów. Do obowiązku Państwa należy jedynie oddzielanie poszczególnych rodzajów odpadów i gromadzenia ich w workach i pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych.

Odbiór odpadów przez przedsiębiorcę w zabudowie wielorodzinnej odbywać się będzie stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w przypadku odpadów zmieszanych oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane odbierane będą również stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a odpady zbierane selektywnie nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta Grajewo od poniedziałku do piątku, a także przelewem na specjalne konto bankowe:

72 8768 1013 1300 1951 2000 0140

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie O/Grajewo

Należy pamiętać ponadto o obowiązku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji i złożenia nowej deklaracji w przypadku każdej zmiany miejsca zamieszkania, ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość czy sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta Grajewo

 


Przeczytaj również

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018 11 listopada 2018 r. - Narodowe Święto Niepodległości  Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w Kościele pw. Trój...
Umowa na zagospodarowanie Parku Solidarności W dniu 29 października 2018 r. Burmistrz Miasta Grajewo podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowaniu Parku Solidarności ...
„ZNICZ 2018” – ostrzeżenia i zmiany w organi... W najbliższych dniach większość z nas odwiedzi groby swoich bliskich. W wielu przypadkach będzie się to wiązało z pokonaniem znacznych odległości, cza...
“ŚWIEĆ PRZYKŁADEM – PODAJ DALEJ!”... Grajewscy mundurowi wspólnie z młodzieżą ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, w ramach akcji „Podaj dalej”, rozdawali elementy odblaskowe przy jednym ...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge