LI Sesja Rady Miasta Grajewo

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

  5. Informacja na temat stanu realizacji nowej inwestycji-budynku na cele kultu religijnego przy ulicy Pułaskiego (kaplica cmentarna).

  6. Perspektywy rozwoju TBS Sp. z o. o. jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

  7. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny i zamierzenia projektowe.

  8. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości wnioskach w związku
   ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji w sprawie opłat planistycznych.

  9. Funkcjonowanie jednostek oświatowych i kadry pedagogicznej w systemie oświaty od 1 września 2017 r. – zadania samorządu w procesie wdrażania reformy.

  10. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno-urlopowy – GCK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły.

  11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

  12. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

   2. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

   3. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

   4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.

  13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  15. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.

  16. Wolne wnioski i informacje.

  17. Zamknięcie LI Sesji Rady Miasta.

Przeczytaj również

Przekazanie radiotelefonów dla OSP Ruda 10 sierpnia br. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter przekazał dla OSP Ruda radiotelefony. Jednocześnie życzył aby dzięki nowemu wyposażeniu wszystkie...
Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Danówku i w... Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii ...
Informacja dot. bezpłatnego portalu dla rolników Portal MyZbieramy.pl łączy rolników, sadowników z osobami, które chcą dla SIEBIE pozbierać owoce, warzywa na własne potrzeby albo po prostu kupić warz...
MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge