LI Sesja Rady Miasta Grajewo

Uprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się LI Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Zapytania i interpelacje radnych.

  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

  5. Informacja na temat stanu realizacji nowej inwestycji-budynku na cele kultu religijnego przy ulicy Pułaskiego (kaplica cmentarna).

  6. Perspektywy rozwoju TBS Sp. z o. o. jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

  7. Informacja na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny i zamierzenia projektowe.

  8. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości wnioskach w związku
   ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydawaniem decyzji w sprawie opłat planistycznych.

  9. Funkcjonowanie jednostek oświatowych i kadry pedagogicznej w systemie oświaty od 1 września 2017 r. – zadania samorządu w procesie wdrażania reformy.

  10. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno-urlopowy – GCK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły.

  11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

  12. Podjęcie uchwał w sprawach:

   1. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub od I opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe;

   2. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

   3. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;

   4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018 – 2027;

   5. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.

  13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

  14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

  15. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.

  16. Wolne wnioski i informacje.

  17. Zamknięcie LI Sesji Rady Miasta.

Przeczytaj również

Uczestnicy projektu OSDZ – EFS przeszli metamorfoz... W Młodzieżowym Centrum Kariery zakończono  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku, połączone z usługą stylisty, dla młodzieży uczestniczącej w projek...
Kolejne metry alejek W dniach 31.10.-01.11.2017 roku odbyła się szósta edycja kwesty na cmentarzu komunalnym i parafialnym w Grajewie, którą zorganizowało Stowarzyszenie L...
Kandydaci do WOT sprawdzą samych siebie   W najbliższy piątek rozpoczyna się siódme szkolenie podstawowe ochotników do służby w 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jego zwieńc...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge