Kolejne zmiany kadrowe w Grajewie

Fotel Dyrektora Miejskiej Biblioteki w Grajewie czeka na nowego właściciela.

Obecna pani Dyrektor przechodzi już na emeryturę, jest, zatem dobra okazja by to stanowisko mógł zająć ktoś równie kompetentny znający się na literaturze i bibliotekarstwie jak poprzedniczka.

Nieoficjalnie w kuluarach są już typowane osoby na to stanowisko. O dziwo wśród typowanych są wyłącznie osoby z Grajewa.

Miejmy tylko nadzieję, że nowym dyrektorem zostanie osoba z Grajewa, a nie z Ełku lub okolic. A konkurs pozwoli na sprawiedliwe wyłonienie kandydata.

 

Obecnie trwa również drugi etap konkursu na Kierownika Działu Technicznego w Zakładzie Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie. O stanowisko ubiega się dwóch kandydatów – już niebawem poznamy nazwisko szczęśliwca, który zasili kadry ZADM w Grajewie.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE

STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRAJEWIE

1. Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna, 19-200 Grajewo, ul. Wojska Polskiego 20

 

 1. Określenie stanowiska: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie

 

 1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy,

e) posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

 

 1. Wymagania preferowane związane ze stanowiskiem:

 

a) posiadanie stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej,

b) znajomość obowiązujących przepisów z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych, w tym aktów prawnych związanych z działalnością bibliotek,

c) kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania kulturą,

d) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych,

e) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne oraz dyspozycyjność,

g) samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku :

a) kierowanie i zarządzenie Miejską Biblioteką Publiczną w Grajewie oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) organizowanie działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem,

 1. Wymiar etatu: 1 etat

 1. Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 1. Wymagane dokumenty:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) koncepcja funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie,

f) kserokopie świadectw pracy dokumentujących 5 letni staż pracy,

g) kserokopia dowodu osobistego,

c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego,

d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie innych kwalifikacji, w tym kwalifikacji bibliotekarskich,

e) podpisane przez kandydata pisemne oświadczenia:

o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Biblioteki.

Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, czytelny podpis.

Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty konkursowej dostępny jest do pobrania na stronie http://bip.um.grajewo.pl bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 730 – 1530.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie ”

w terminie do dnia 10 czerwca 2013r. do godz. 1200. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłaszający konkurs informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Po upływie terminu składania ofert Komisja konkursowa dokona oceny formalnej złożonych ofert poprzez porównanie danych i dokumentów zawartych w ofertach konkursowych z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań formalnych zostaną odrzucone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury konkursowej..

O terminie i dalszym przebiegu procedury konkursowej kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem. Konkurs przeprowadza Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta http://bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Uczestnik konkursu może po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w sekretariacie Urzędu Miasta , otrzymać informację o warunkach organizacyjno- finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Ryszard Wolwark –Sekretarz Miasta Grajewo , tel. 86 273 08 06.

Grajewo, 2013-05-29

Zatwierdzam

Burmistrz Miasta

inż. Adam Kiełczewski

 

 

 

 

Przeczytaj również

Przekazanie radiotelefonów dla OSP Ruda 10 sierpnia br. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter przekazał dla OSP Ruda radiotelefony. Jednocześnie życzył aby dzięki nowemu wyposażeniu wszystkie...
Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Danówku i w... Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii ...
Informacja dot. bezpłatnego portalu dla rolników Portal MyZbieramy.pl łączy rolników, sadowników z osobami, które chcą dla SIEBIE pozbierać owoce, warzywa na własne potrzeby albo po prostu kupić warz...
MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...
2 komentarze

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • ;)
  3 czerwca 2013 at 10:57 - Odpowiedz

  typ jest jedyny i słuszny – zapewne “wierność” kandydata wobec władzy zostanie w końcu doceniona 🙂

 • EK
  31 maja 2013 at 11:17 - Odpowiedz

  jakie macie typy na to stanowisko?