Inwestycje w Rajgrodzie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie operacji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Orzechówka i Miecze. Natomiast dnia 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W złożonej ofercie Wykonawca zaoferował wykonanie inwestycji za cenę 97 963,14 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka o długości 0,803 km oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kosówka, Wólka Piotrowska i Miecze o długości 0,155 km wykonana będzie przez firmę AQUAT – Kazimierz Bobowik z Ełku. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił Pan Piotr Urbanowicz z Augustowa.

Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki pozyskaniu przez gminę Rajgród dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Orzechówka, Kosówka, Wólka Piotrowska i Miecze poprzez budowę sieci wodociągowej.

Termin wykonania przedmiotowej inwestycji ustalony został do 21 grudnia 2012 r.

 

 

W dniu 2 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.

Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w najbliższym czasie uda się zrealizować inwestycję, na którą od długiego czasu oczekiwali mieszkańcy ulic Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik oraz Warszawska w Rajgrodzie.

Dnia 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie 3 umów dotyczących realizacji projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.

Sieć wodociągową rozdzielczą (bez przyłączy) o długości 5,237 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5,038 km oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie (filtr) wykona za kwotę 2 mln 332 tys. zł Przedsiębiorstwo Instalacyjne “PRIM” Spółka Akcyjna z Ełku. Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji będzie Pan Krzysztof Szeligowski z Łomży.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze zabytkowego układu przestrzennego miasta Rajgród (strefa “A” i strefa “B” ochrony konserwatorskiej), który został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 15.04.1988 r. i na tej podstawie objęty ochroną z mocy przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym, roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją będą prowadzone pod nadzorem konserwatorsko – archeologicznym. Przetarg na wykonanie usług archeologicznych wygrała firma Robert Krzywdziński DANTISCUM Pracownia Badań Archeologicznych z Gdańska.

Realizacja inwestycji planowana jest do końca listopada 2013 r.

Przeczytaj również

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach proje... W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie dobiegają końca zajęcia z doradcą zawodowym           w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”...
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- nabór Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Milowy krok" w Grajewie funkcjonuje od września br. Przyjmuje on dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Wznowił on swój nabó...
Nauczyciel na Medal – medale wręczone Można uznać, że był to swoisty Dzień Nauczyciela choć mamy grudzień. W sobotę, 9 grudnia podczas uroczystej gali zakończyliśmy naszą akcję „Nauczyci...
Henryka Jagielska nową radną Rady Miasta Grajewa Według nieoficjalnych wyników w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Grajewo nową radną okręgu nr 16 została Henryka Jagielska. Prawo do głosowani...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge