Inwestycje w Rajgrodzie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie operacji pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Orzechówka i Miecze. Natomiast dnia 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych związanych z rozbudową sieci wodociągowej oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W złożonej ofercie Wykonawca zaoferował wykonanie inwestycji za cenę 97 963,14 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka o długości 0,803 km oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Kosówka, Wólka Piotrowska i Miecze o długości 0,155 km wykonana będzie przez firmę AQUAT – Kazimierz Bobowik z Ełku. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił Pan Piotr Urbanowicz z Augustowa.

Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki pozyskaniu przez gminę Rajgród dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Orzechówka, Kosówka, Wólka Piotrowska i Miecze poprzez budowę sieci wodociągowej.

Termin wykonania przedmiotowej inwestycji ustalony został do 21 grudnia 2012 r.

 

 

W dniu 2 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.

Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w najbliższym czasie uda się zrealizować inwestycję, na którą od długiego czasu oczekiwali mieszkańcy ulic Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik oraz Warszawska w Rajgrodzie.

Dnia 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie 3 umów dotyczących realizacji projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.

Sieć wodociągową rozdzielczą (bez przyłączy) o długości 5,237 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5,038 km oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie (filtr) wykona za kwotę 2 mln 332 tys. zł Przedsiębiorstwo Instalacyjne “PRIM” Spółka Akcyjna z Ełku. Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji będzie Pan Krzysztof Szeligowski z Łomży.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze zabytkowego układu przestrzennego miasta Rajgród (strefa “A” i strefa “B” ochrony konserwatorskiej), który został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 15.04.1988 r. i na tej podstawie objęty ochroną z mocy przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym, roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją będą prowadzone pod nadzorem konserwatorsko – archeologicznym. Przetarg na wykonanie usług archeologicznych wygrała firma Robert Krzywdziński DANTISCUM Pracownia Badań Archeologicznych z Gdańska.

Realizacja inwestycji planowana jest do końca listopada 2013 r.

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge