GRAJEWO: Emisja obligacji krótkoterminowych

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 27.12.2012 oraz 28.12.2012 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 946.991 tys. PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 950.000 tys. PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt milionów złotych). Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 30.09.2012 wynosiły 539.758 tys. PLN. Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 2 emisje obligacji o następujących warunkach: 1. Emisja o wartość 57.000.000 PLN z dnia 27.12.2012 – ilość i wartość obligacji – 5.700 sztuk o wartości 10.000 PLN każda – data wykupu – 2.01.2013 – jednostkowa cena emisyjna obligacji – 9.992,87 PLN 2. Emisja o wartość 15.000.000 PLN z dnia 28.12.2012 – ilość i wartość obligacji – 1.500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda – data wykupu – 2.01.2013 – jednostkowa cena emisyjna obligacji – 9.994,07 PLN Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

onet.biznes.pl

Przeczytaj również

Muzeum Mleka w międzynarodowym konkursie Muzeum Mleka w Grajewie zakwalifikowało się do finału międzynarodowego konkursu AV Awards. Obiekt znalazł się w finałowej ósemce w kategorii „Entertai...
Warto rozmawiać, czyli cykl spotkań z Burmistrzem... Burmistrz Grajewa rozpoczął serię spotkań z mieszkańcami. Tym razem wraz z Radną, Haliną Muryjas - Rząsą wysłuchał mieszkańców ulic należących do 21 o...
Sesja Rady Gminy Grajewo Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 18 sierpnia b.r. /piątek/ na godzinę 12⁰⁰ XXXI sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferency...
Spotkanie z Burmistrzem w okręgu nr 21 – Zap... Rusza kolejny cykl spotkań Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego z mieszkańcami. Spotkania rozpoczną się już od 14 sierpnia (poniedziałek)....

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge