GMINA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o realizacji projektu „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe”.

Zasada pomocniczości oraz wynikające z ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Przesłanki wynikające z tych zasad oraz obowiązującego prawa skłoniły Pana Stanisława Szletera Wójta Gminy Grajewo do włączenia podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa, które stanowią znakomitą bazę zaspokajania  niezbędnych potrzeb społecznych.

Utworzenie partnerstwa Gmin: Grajewo i Rajgród z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku pozwoliło do przystąpienia i realizacji projektu pt. „Krok do pracy! – kompleksowe wsparcie społeczno – zawodowe”.

Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Oś. Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, działanie 7.1,Rozwój działań aktywnej integracji, priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu  1 sierpnia 2016 r.  do 31 lipca 2018 r.

Wartość projektu 1.318.051,20 zł;  Dofinansowanie 1.246.051,20 zł;

(50 osób uczestniczących w projekcie z terenu 2 gmin), z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne.

Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych tych osób w okresie trwania projektu, poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną i edukacyjną wynikającą z indywidualnych ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenia pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej.

Uczestnicy realizują kolejny etap w projekcie. Wśród działań prowadzona jest praca socjalna oraz realizacja instrumentów jak: warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych, kursy i staże zawodowe, wsparcie zdrowotne i edukacyjne. Program obejmuje usługi psychologiczne w zakresie kształtowania umiejętności społecznych. Realizowane są potrzeby i oczekiwania uczestników poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych umożliwiających nabycie nowych kwalifikacji, z czego 25 osób z terenu Gminy Grajewo osiągnęło oczekiwane kwalifikacje:

  • Kurs Prawo jazdy Kat. C plus przewóz rzeczy – 5 osób,
  • Kurs kucharza przygotowującego do egzaminu czeladniczego – 5 osób,
  • Obsługę kasy fiskalnej oraz urządzeń sklepowych – 4 osoby,
  • Kurs koparko-ładowarki –  2 osoby,
  • Europejski Certyfikat Umiejętności komputerowych otrzymały 4 osoby,
  • Obsługę wózków jezdniowych –  3 osoby
  • Kurs prawo jazdy kat B – 1 osoba
  • Kurs urządzeń instalacyjnych i sieci energetycznych  -1 osoba

W wyniku udziału w projekcie nastąpił postęp w procesie aktywizacji zatrudnieniowej, staże zawodowe odbywa 8 osób, a zatrudnienie otrzymało 7 osób.

Projekt realizowany jest w oparciu o zasady równości szans i niedyskryminacji. Wsparcie w ramach projektu udzielane osobom spełniającym kryteria rekrutacji bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawana religie, światopogląd lub orientację seksualną. Polityka równości szans i niedyskryminacji realizowana jest przede wszystkim poprzez aktywne działanie i planowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia barier w dostępie do działań aktywizacyjnych.

Nadal są podejmowane działania aktywizacyjno-integracyjne z uczestnikami projektu w celu osiągnięcia jak najwyższych wskaźników i rezultatów.

Autor treści: Weronika Szymanowska

Przeczytaj również

Przekazanie radiotelefonów dla OSP Ruda 10 sierpnia br. Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter przekazał dla OSP Ruda radiotelefony. Jednocześnie życzył aby dzięki nowemu wyposażeniu wszystkie...
Aktywna tablica w Szkole Podstawowej w Danówku i w... Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii ...
Informacja dot. bezpłatnego portalu dla rolników Portal MyZbieramy.pl łączy rolników, sadowników z osobami, które chcą dla SIEBIE pozbierać owoce, warzywa na własne potrzeby albo po prostu kupić warz...
MLEKPOL promotorem aktywnego trybu życia SM MLEKPOL w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankow...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge