Gmina Grajewo przystępuje do realizacji projektu

Projekt realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dnia 10.02.2012 roku gmina Grajewo złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który został rozpatrzony pozytywnie.

Uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy odbyło się 16 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Całkowita wartość operacji określonej wnioskiem wynosi 4 916 038,37 zł w tym koszty kwalifikowane 3 997 353,95 zł. Przyznana pomoc wynosi 2 998 014 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czternaście złotych), jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Pomoc wypłacana będzie w dwóch transzach w wysokościach określonych wnioskiem dla I i II etapu.

Etap I zakłada wykonanie następujących typów przydomowych oczyszczalni:
– 4 RLM – 80 sztuk,
– 6 RLM – 75 sztuk,
– 8 RLM – 30 sztuk,
– 10 RLM – 15 sztuk.
Termin zakończenia I etapu to wrzesień 2013 roku.

Etap II zakłada wykonanie następujących typów przydomowych oczyszczalni:
– 4 RLM – 96 sztuk,
– 6 RLM – 86 sztuk
– 8 RLM – 35 sztuk
– 10 RLM – 15 sztuk
– 4 RLM Grawitacyjna – 1 sztuka,
– 6 RLM Murek – 1 sztuka.
Termin wykonania II etapu do września 2014 roku.

Razem operacja przewiduje wykonanie 434 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na przełomie września/października planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy, bądź wykonawców którzy wybudują przydomowe oczyszczalnie.

Gmina ma nadzieję że wartość operacji po przeprowadzonym przetargu ulegnie znacznemu pomniejszeniu co przełoży się na udział własny gminy w realizacji inwestycji gdzie na chwilę obecną zakładane są środki pochodzące z kredytu i pożyczki.

W przypadku zmniejszenia wartości operacji przyznana pomoc ulegnie proporcjonalnie obniżeniu do wartości nie większej niż 75% kosztów kwalifikowanych. gminagrajewo.pl

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge