Czy udzielą absolutorium dla Burmistrza?

Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2012 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XXIV. Sesja Rady Miasta Grajewo
VI. Kadencji.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XXIV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Zapytania i interpelacje radnych.

4.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
z realizacji uchwał podjętych na XXI. Sesji RM.

5.      Problematyka przeciwdziałania bezrobociu – informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca roku 2011 oraz sytuacji bieżącej. Omówienie zasad realizacji aktywnych form walki z bezrobociem przez Samorząd Miasta Grajewa w 2012 roku.

6.      Ocena działalności zakładów budżetowych Miasta – ZWiK i ZADM w 2011 roku.

7.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok:

a.     wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2011 rok;

b.     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011 rok;

c.     przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2011 rok przez Komisję Rewizyjną;

d.     przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok przez Komisję Rewizyjną;

e.     przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2011 rok;

f.       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2011;

g.     dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2011 rok;

h.     podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok;

i.       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a.     rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;

b.     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do lat 3;

c.     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2012 – 2022;

d.     zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2012 rok.

9.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

10.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

11.  Przyjęcie protokołu z XXIII. Sesji Rady Miasta.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie XXIV. Sesji Rady Miasta.

 

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

Przeczytaj również

“Wiara jest radością” w SP4 Wiara jest radością” – to hasło IV edycji konkursu poezji religijnej, który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie...
Zagraniczny staż zawodowy kucharzy Cztery uczestniczki Hufca Pracy w Grajewie realizujące naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej  oraz Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w ...
Konsultacje społeczne Trwają wciąż konsultacje społeczne projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie Placu Niepodległości i ul. Popiełuszki w Grajewie. Przypom...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge