PRAWDZIWY CHRZEŚCIJANIN A WŁADZA PAŃSTWOWA

Natura ludzka jest taka jaką nam natchnieni przez BOGA pisarze pokazali w Starym Testamencie na podstawie narodu wybranego ! Oni nawet wdziawszy cuda BOGA JAHWE zawsze robili swoje i po swojemu ! Czy tak my katolicy nie robimy ? Zapominamy o BOGU a Jego życiodajne Prawa zamieniamy na nasze ludzkie bo nam tak wygodniej i łatwiej . Natura ludzka jest taka : tylko ja liczę się ; abym ja tylko miał ; a tam za ścianą lub za miedzą to nich sąsiad i jego małe dzieci z głodu zdychają !

A gdzie ludzkie współczucie , prawo miłości i miłosierdzia ? Gonimy tylko za swoim : bogactwo , władza , sława , chwała itd. , itd. A zapominamy o tym , że co ludzkie wobec BOGA to “Marność nad marnościami, powiedział kaznodzieja; marność nad marnościami, i wszystko marność.” Księga Kaznodziei Salomona 1 : 2 . Sięgnijmy teraz do Pisma Świętego. W czasach apostolskich nawoływanie do lojalności wobec władzy świeckiej miało sens bardzo szczególny. Mianowicie pierwsi chrześcijanie byli ścigani za wyznawanie swojej wiary. Doznawana niesprawiedliwość łatwo mogła ich popchnąć do buntu przeciw państwu. Chrześcijaństwo utraciłoby oczywiście w ten sposób swoją tożsamość, bo społeczność religijna przemieniłaby się w ruch polityczny. Toteż apostołowie z największą troską bronią religijnej natury chrześcijaństwa. Ciągle powtarzają swoim gminom: Bądźcie lojalnymi obywatelami! Nawet gdy was prześladują, nie sięgajcie po polityczne środki obrony!

Proszę zauważyć, że słynny tekst z Listu do Rzymian o posłuszeństwie władzy świeckiej następuje bezpośrednio po wezwaniu do cierpliwości w prześladowaniach: “Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rzym 12 : 14-21). Jedynym powodem, dla którego chrześcijaninowi wolno sprzeciwić się władzy, jest sprawiedliwość, jedynym zaś środkiem sprzeciwu — trwanie przy tym, co się uważa za sprawiedliwe, nawet jeśli ściągam w ten sposób na siebie prześladowania, a nawet męczeństwo. Wytyczne apostołów są tu wyjątkowo jasne: “Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście… Nikt z was niech nie cierpi jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako nieuczciwy nadzorca obcych dóbr. Jeśli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu” (1 Piotra 3 :14 + 4 : 16). W ogóle całą Biblię cechuje głęboki szacunek dla władzy, która służy dobru wspólnemu i chroni ludzką
godność. Zarazem Pismo Święte wielokrotnie przypomina, że król nie jest bynajmniej uosobieniem Boga na ziemi, jest Jego sługą, swoją władzę powinien więc sprawować w oparciu o prawo Boże: “Będzie miał przy sobie odpis Prawa i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Boga swego, Pana, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego nakazy, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował on i synowie jego w Izraelu” (Pwt 17 : 19 -2 0; por. 1 Sam 13,: 8-15 + 2 Sam 12 :1-12).

Zresztą ideał nieskrępowanego niczym absolutyzmu władzy jest zwodniczą fikcją. Królowie izraelscy, którzy ulegli jego urokowi i próbowali rządzić, nie licząc się z prawem Bożym, nieuchronnie osiągali przeciwieństwo tego, do czego zmierzali: zamiast umocnić panowanie, tracili swój tron. Pan Jezus pouczał swoich uczniów, że “kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym” (Mat 20 : 26). Jednak już Stary Testament bardzo wyraźnie uczy, że władza powinna służyć narodowi i nie może ograniczać jego wolności. Proszę sobie przeczytać choćby przepiękną mowę Jotama (Sędz 9). Jotam przeciwstawia prawego władcę Gedeona, który “walczył za was i życie swoje narażał, aby was wybawić z rąk Madianitów” (9 : 17), jego niegodziwemu synowi Abimelekowi, dążącemu do zapanowania nad narodem. Obawa, że władza królewska pociągnie za sobą, na wzór państw pogańskich, ograniczenie wolności, była najważniejszym argumentem Samuela przeciwko proklamowaniu Izraela monarchią: przecież sam Bóg obdarza naród wolnością i jest Królem Izraela (1 Sam 8 : 6-22). Pismo Święte lubi przypominać władcom, że ich władza pochodzi od Boga, a więc powinni ją spełniać sprawiedliwie. Zresztą zdadzą kiedyś sprawę ze swoich czynów. Istnieje jeden jedyny wypadek, kiedy dopuszczalne jest opowiedzenie się przeciwko władzy, mianowicie jeśli
wymaga tego wierność Bogu. Powszechnie znana jest zasada apostolska, że “Boga należy więcej słuchać niż ludzi” (Dz. Ap 4 :19). Mniej pamiętamy o analogicznym tekście z opisu męczeństwa braci Machabejczyków: “Następnie przyprowadzono piątego i poddano katuszom. On zaś, wpatrując się w króla, powiedział: Śmiertelny jesteś, choć masz władzę nad ludźmi i czynisz to, co zechcesz. Nie myśl jednak, że nasz naród jest opuszczony przez Boga. Ty zaś zaczekaj, a zobaczysz wielką Jego moc, jak ciebie i twoje potomstwo podda katuszom. Po nim przyprowadzono szóstego, ten zaś konając powiedział: Nie oszukuj sam siebie! My bowiem z własnej winy cierpimy, gdyż zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego też przyszły na nas tak potworne nieszczęścia. Ty jednak nie przypuszczaj, że pozostaniesz bez kary, skoro odważyłeś się prowadzić wojnę z Bogiem” (2 Mich 7 : 15-19). Myślę, że doprawdy wystarczy już tych świadectw, aby się przekonać, ile głębi i prawdy zawiera w sobie zasada, że władza pochodzi
od Boga. Streszczając: Wiara chrześcijańska uczy szacunku wobec władzy, ale zarazem każe nam szanować sprawiedliwość i ludzką godność; bardzo przestrzega przed buntem przeciw władzy, ale zarazem przed oddawaniem władzy czci należnej Bogu . Żeby się nie bić w cudze piersi, warto sobie uświadomić, że w jakimś sensie słowa te odnoszą się do wszelkiej władzy, również do tej mojej mikroskopijnej władzy w zakładzie pracy , w szkole , w kościele czy do władzy rodziców nad dziećmi: A więc powtórzę “

CAŁA WŁADZA POCHODZI OD BOGA !!! ” . JEŚLI KTOŚ JEST PRZECIWNY WŁADZY (RZĄDOWI ) JEST ZARAZEM PRZECIWNY TEJ PRAWDZIE BIBLIJNEJ A TYM SAMYM PRZECIWKO RZECZYWISTEMU AUTOROWI TEJ KSIĘGI KSIĄG – B O G U ! ! ! A do wszelkiej władzy kieruje następną mądrość – nie moją ; nie ludzką a BOŻĄ !!! Ks. Mądrości 6 : 1 – ” Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana
otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga, przeto groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad panującymi. Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych czeka mocna kara. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą obrony. Pożądajcie więc słów moich , pragnijcie , a znajdziecie naukę ” NIE MOJĄ – NIE MOJĄ , A BOŻĄ !!! DROGI BRACIE ! UMIŁOWANA SIOSTRO W CHRYSTUSIE PANU NASZYM !!! PROSZĘ – ” WYSŁUCHAJ KOŃCOWEJ NAUKI : BÓJ SIĘ BOGA I PRZESTRZEGAJ JEGO
PRZYKAZAŃ , BO TO JEST OBOWIĄZEK KAŻDEGO CZŁOWIEKA . BÓG BOWIEM ODBĘDZIE SĄD NAD KAŻDYM CZYNEM , NAD KAŻDĄ RZECZĄ TAJNĄ – CZY DOBRĄ CZY ZŁĄ ” – Ks. Kaz. Salomona 12 : 13 -14
Głos

Przeczytaj również

ODSZAMBIANIE SZAMBA 11 stycznia 2007r., wystąpiła do Starostwa z wolą wykupienia mieszkań w internacie LO, które dotychczas wynajmowała. Powoływali się na Uchwałę XXXVII/...
Napluto nam w twarz! Profesor A. Zybertowicz mówił: „Odbudowa Polski musi obejmować dwa wymiary: przebudowę tkanki kulturowej, aby odpostkolonizować naszą świadomość, oraz...
Nibyrządzenie Dziś już nie trzeba najeżdżać kraju – by go podbić. Wystarczy – zepsuć obyczaje. Zwykle dokonują tego zewnętrzni oraz wewnętrzni wrogowie. Tego, że ry...
Przypilnować wyborów Trwa bitwa poza naszą świadomością. Niewielu ją widzi, niewielu rozumie, ale każdy potem odczuwa skutki. Często trzeba zrobić wiele, by wszystko zosta...
11 komentarzy

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge
 • Głos
  5 października 2012 at 11:20 - Odpowiedz

  A może przyjęcie Twojej nauki bluźnierczej przeciwko PRAWOWITEMU BOGU ma cel ? A może cytowanie bardziej obłudnego i fałszywego proroka od Ciebie – Twego pryncypała ma cel ? Ma cel dla tych co idą za wami na zatracenie i na pewną śmierć ! A JA CHCE ŻYĆ I INNYM POMÓC W OSIĄGNIĘCIU TEGO CELU I TEGO ŻYCIA ! A TO GWARANTUJE NAM JEDYNIE WSZECHWŁADNY BÓG – STWÓRCA WSZECHRZECZY – DLA POKORNYCH , KTÓRZY ŻYJĄ TYLKO DLA NIEGO W DUCHU I W PRAWDZIE !!! i ostatni raz proszę , zejdź już ze mnie bo tak Ci dowalę przy pomocy BOGA , że nawet Ci nie pomoże przemądry „ O „ R !!!!

 • AKS
  5 października 2012 at 10:44 - Odpowiedz

  Skoro nie ma merytorycznej odpowiedzi, to można przypuszczać, że te utarczki są dla swej próżności (ja mam rację). Z braku argumentów nie zostaje mi nic innego jak powtórzyć, dopóki obracamy sie w sferze emocji – dalsza dyskusja jest bez sensu. Na koniec radzę ci, skoro chcesz ewangelizować, to ten styk Bóg – royal, byłby dobrym świadectwem. Przepisywanie Biblii mija się z celem.

 • Głos
  5 października 2012 at 10:24 - Odpowiedz

  “Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.” (Mat 7 :3-6) rzucać perły przed wieprze – oferować komuś niegodnemu prezentów jakieś wspaniałe dary, dawać coś cennego komuś, kto nie jest w stanie tego docenić. widzieć źdźbło w cudzym oku, a nie widzieć belki we własnym – obraz ludzkiej skłonności do zauważania i wyszydzania wad cudzych, przy jednoczesnym nie zauważaniu własnych. To niezwykłe wskazanie. Wskazanie obłudy. Fałszu tych, którzy szydzą, nawet z niezawisłych PRAW BOŻYCH A NAWET Z SAMEGO BOGA lub nawet fałszywie pomagają w tym innym, zajmując się tymi cudzymi “drzazgami” a nie widząc własnych “belek”. To także piękne wezwanie do prawdy. “Najpierw winienem samemu zająć się swoimi wadami, by móc upominać innych” – można by sobie powiedzieć. Ja już dawno zauważyłem i wyjąłem przy pomocy BOGA . Dziwny jest w tych wersetach ten nagły obraz psów i świń, według mnie to nawoływanie do ostrożności w głoszeniu PRAWD BOŻYCH, w które sami wierzymy, by nie trafiały w próżnię, by nie marnotrawić sił, które gdzie indziej mogą być potrzebne !!! BO PIES I ŚWINIA MOŻE JE POSZARPAĆ , PODEPTAĆ , ZGNOIĆ A I TAK IM NIC JUŻ TO NIE POMOŻE ! PIES I ŚWINIA NADAL POZOSTANIE TYLKO PSEM I ŚWINIĄ !!!

 • Głos
  5 października 2012 at 09:53 - Odpowiedz

  P/s. – powinno być ” WYSTARCZY TYLKO ABY PAN UZNAŁ W NIE OBŁUDNEJ POKORZE WYŻSZOŚĆ BOGA I JEGO NIEZMIENNYCH PRAW NAD SOBĄ I NAD PANA PRYNCYPAŁEM A JUŻ PAN WSZYSTKO WIESZ ORAZ JESTEŚ PAN BIBLIJNĄ ENCYKLOPEDIĄ CHODZĄCĄ !!! NA PRAWDĘ – ŻEGNAM !!! “

 • Głos
  5 października 2012 at 09:31 - Odpowiedz

  PANIE AKS ! BARDZO PANA O COŚ PROSIŁEM NA G24 – TRZYMAJMY SIĘ JUŻ TEGO ! Ja obiecuje ! Pan nie chcesz mnie na swoich tematach a ja odwrotnie ! Pan zadając mi pytanie już znasz odpowiedz ! A jeśli nie , to nic prostszego – z pokorniutką modlitwą do PRAWDZIWEGO BOGA – jeśli Pan to potrafisz – BIBLIĘ DO RĄCZKI I POD NOSEK I PRZESTUDIOWAĆ TĄ MĄDROŚĆ BOŻĄ ! Ona jest mądrzejsza od nas dwóch i wszystkich Pana Platon-ów ! Wiem , dlaczego Pan nawet znając odpowiedz , pyta się – z Pana czwany lis i drapieżny wilk ! Pan zapyta – ja odpowiem – a Pan mi sypniesz jak z rękawa propagandą toruńską ! A do takowej ja naprawdę i do sprzeczki z Panem to nie mam czasu i szkoda czasu bo Pana już raczej tylko przekona ARMAGEDON – ale wtedy może być już za późno ! PANIE AKS ! PAN MA TAKI ZASÓB WIEDZY I NAUKI ORAZ INTELEKTU -WYSTARCZY TYLKO ABY PAN UZNAŁ W NIE OBŁUDNEJ POKORZE WYŻSZOŚĆ BOGA I JEGO NIEZMIENNYCH PRAW NAS SOBĄ I NAD PANA PRYNCYPAŁEM A JUŻ PAN WSZYSTKO WIESZ ORAZ JESTEŚ PAN BIBLIJNĄ ENCYKLOPEDIĄ CHODZĄCĄ !!! NA PRAWDĘ – ŻEGNAM !!!

 • AKS
  5 października 2012 at 08:19 - Odpowiedz

  ‘zmieniasz Pan na swój ludzki kopyt PRAWA BOŻE bo taka sytuacja , bo tak Panu wygodniej !’ – proszę o przykład.

 • Głos
  4 października 2012 at 07:22 - Odpowiedz

  ” Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: “Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: “Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: “Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: “Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” Mat 4 : 5 – 10

 • Głos
  3 października 2012 at 19:19 - Odpowiedz

  PANIE KRZYSIU ! Na litość BOSKĄ przestań Pan takie pierdoły pisać ! Ta czerwona ostrzegawcza lampka już od dawien dawna u Pana świeci się ale Pan tego nie widzisz ! BÓG JEST JEDEN I JEDNO JEGO PRAWO W BIBLII ! BÓG NIE JEST ZMIENNY I NIE ZMIENIA SWOICH PRAW ,ODPOWIEDNIO DO SYTUACJI ! To my grzeszni ludzie tak postępujemy a gdy nadejdzie trwoga to my znowu hic i do BOGA ! A teraz to polityka albo polityka z religią ! Co ma złe z dobrem ; noc z jasnością ; Talmud z Prawem Bożym ; co ma wspólnego Pana nauka oraz cała polityka z czystą BIBLIJNĄ NAUKĄ albo Chrystus z diabłem ? Ja także nie uważam Pana za wroga bo mi nie można ale szlag mnie trafia ,że zmieniasz Pan na swój ludzki kopyt PRAWA BOŻE bo taka sytuacja , bo tak Panu wygodniej ! W obronie BOGA i CZYSTOŚCI ORAZ NIEZAWISŁOŚCI JEGO PRAW prawdziwi Jego czciciele oddawali nawet swoje życie ! Ja nie tylko jestem w każdej chwili – nawet i teraz – Cezarowi nadstawić drugi policzek ale i ZA BOGA ODDAĆ MOJE ŻYCIE !!! A PAN ?Ale na to już Pan sam sobie odpowiedz i proszę już mnie nie „ zagadywać „ i nie wzywać „ do tablic „! NIE JESTEM I NIGDY NIE BĘDĘ PANA UCZNIEM ! ŻEGNAM !!!

 • AKS
  3 października 2012 at 18:11 - Odpowiedz

  Mogę, gdyby ktoś pisał prawdę! Natomiast, z całym szacunkiem do twojej osoby (jak mówiłem nikogo nie potępiam ani nie nienawidzę), nie przekazujesz tu RZETELNEJ WIEDZY a tego zostawić nie sposób. Dobrze, że czytasz Biblię, ale juz – interpretować ??? no to chyba my obaj jesteśmy za mali. Błądzisz w temacie :Bóg – polityka, błądzisz w temacie “władzy od Boga”. Zrozum, nie można brać DOSŁOWNIE cytatów z Biblii w jakimś oderwanym kontekście. Bo co taki czytelnik pomyśli (o władzy od Boga) wiedząc o Leninie, Stalinie, Hitlerze czy Mussolinim??? Ja nie jestem tobie wrogiem, ale podałem ci na początku moje wątpliwości, po których inteligentnemu człowiekowi powinna zapalić się czerwona lampka, ze może faktycznie coś nie tak. Ty jak widzę brniesz w te twoje interpretacje stawiając na końcu fałszywe wnioski. Na to nie ma zgody, zwłaszcza dla ludzi z pewną wiedzą. Od razu mówię, że daleki jestem od – wyniosłości czy dumy, ale godzić się na złe interpretacje zagadnień o których nie ma się wiedzy – nie mogę.

 • Głos
  3 października 2012 at 14:05 - Odpowiedz

  JA JUŻ Z PANEM SKOŃCZYŁEM PANIE SZYMCZAK ! BARDZO PROSZĘ NIE ZAŚMIECAJ MOICH KOMENTARZY A TAKŻE UMYSŁÓW LUDZI WIERZĄCYCH W PRAWDZIWEGO BOGA I W NASZ KOŚCIÓŁ- JESZCZE ZAŚMIECANY PRZEZ TAKICH JAK PAN I PANA LUDZKIE ,OBŁUDNE I ZWODNICZE NIE POPARTE BOŻYM SŁOWEM NAUKI ! A WIĘC MÓWIĘ PO CHŁOPSKU – SPADAJ PAN !SIO !!!

 • AKS
  3 października 2012 at 13:20 - Odpowiedz

  Ostatnia sentencja – owszem jest słuszna. Jak jednak rozumiesz ten ustęp o – całej władzy pochodzącej od Boga? Bo juz następne zdanie jest oczywistym błędem myślowym (jeśli właściwie się rozumie pojęcie władzy od Boga).
  A już stawianie – błędnie rozumianej sentencji w opozycji do – Boga, jest juz sporą aberracją.
  Ogólnie wyciągam taki wniosek (wg ciebie) -nie buntuj się i nadstaw drugi policzek. Sama modlitwa wystarczy – nie wolno się buntować bo “cała władza od Boga pochodzi”, czyli niejako usprawiedliwia – totalitaryzm. Echhh.