BÓG I BIBLIA GŁUPSTWEM DLA LUDZI ZE ŚWIATA !

NAJUKOCHAŃSI W CHRYSTUSIE PANU NASZYM ! ” Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem:Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. ” – napisał apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 1 : 17 – 31 . DROGI BRACIE ! UMIŁOWANA SIOSTRO !!! Czy powyższe słowa nazwiesz głupstwem ? Może także całą Biblię nazwiesz głupstwem i głupolami , tych co ją pod natchnieniem pisali ? A może nazwiesz głupolem lub idiotą tego , który ich natchnął BOGA ? PRZYJACIELU ! PRZYJACIÓŁKO ! W dzisiejszym świecie bardzo często zapominamy nie tylko o bliźnim ! Zapominamy o całym świecie ! Zapominamy o Bogu i o Jego Przykazaniach zawartych w Biblii ! ” A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali,
nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I tych się wystrzegaj “” Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań1; ponieważ ich uszy świerzbią ; będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom ” “Wszelkie Pismo od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości ; aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu ” ;Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych ” W 2 Liście św. Paweł pisze do Tymoteusza a tym samym do nas , którzy nazywamy się chrześcijanami i katolikami powyższe słowa; i nie patrzmy na złe czyny innych albowiem oni już od BOGA za to otrzymali odpowiednią ” nagrodę ” !!! ” Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań; ponieważ ich uszy świerzbią ; będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś
trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! ” Umiłowany Bracie ; Droga Siostro w Chrystusie Panu naszym – wielkim nieporozumieniem jest to , że uważamy , że to co jest piękne i pochwalane niejako przez nie których księży uważamy za święte , nietykalne i nie podważalne ! WIELKI BŁĄD !!! Albowiem jest napisano między innymi o wyższości Praw Bożych nad ludzkimi – tj. nad kościelnymi w Dziejach Apostolskich 4 : 19 ; ” Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: 0; “

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? ” a także 5 : 29 ” ; Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie ” . Nikt i nic nie ma prawa ingerencji w Prawa Boże ! On sam i Jego Prawa zawarte w Biblii nie podlegają żadnej dyskusji czy ludzkiemu osądowi ! A temu kto naucza i twierdzi inaczej mam do przemyślenia słowa zawarte w Dziejach Apostolskich 13 : 10 ; O, synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pańskich? ” oraz z 2 Listu do Tymoteusza rozdz. 3 i 4 ! A na koniec moich osobistych przemyśleń , w obronie tych ponadczasowych i natchnionych Pism dedykuje Wam słowa z Objawienia Jana 22 : 18 11; 22 ” Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym; które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: “Zaiste, przyjdę niebawem”. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa niech będzie z Wami wszystkimi! AMEN !!! ”
Głos

Przeczytaj również

ODSZAMBIANIE SZAMBA 11 stycznia 2007r., wystąpiła do Starostwa z wolą wykupienia mieszkań w internacie LO, które dotychczas wynajmowała. Powoływali się na Uchwałę XXXVII/...
Napluto nam w twarz! Profesor A. Zybertowicz mówił: „Odbudowa Polski musi obejmować dwa wymiary: przebudowę tkanki kulturowej, aby odpostkolonizować naszą świadomość, oraz...
Nibyrządzenie Dziś już nie trzeba najeżdżać kraju – by go podbić. Wystarczy – zepsuć obyczaje. Zwykle dokonują tego zewnętrzni oraz wewnętrzni wrogowie. Tego, że ry...
Przypilnować wyborów Trwa bitwa poza naszą świadomością. Niewielu ją widzi, niewielu rozumie, ale każdy potem odczuwa skutki. Często trzeba zrobić wiele, by wszystko zosta...

Zostaw odpowiedź

*

CommentLuv badge